Stanovy

 

S T A N O V Y

 

 Basketbalového klubu Pezinok

 

 

Basketbalový klub Pezinok  je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť najmä v basketbale.

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Názov: . Basketbalový klub Pezinok

Sídlo: L. Novomeského 20 ,902 01 Pezinok

Mobil: 0911 914 842 – Mgr. Chromejová Jana, 0905 725 601 – Ing. Duffalová Gabriela

e-mail: bkppezinok@gmail.com

 

 

 

1. Basketbalový klub Pezinok, ďalej len BKP so sídlom L. Novomeského 20, 90201 Pezinok je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť najmä v basketbale.


2. Poslaním BKP je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby členov v oblasti športu dospelých, ale hlavne detí a mládeže. Klub vytvára podmienky na ochranu a podporu zdravia, zvyšuje telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

 

3. BKP   je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá uskutočňuje svoji činnosť na demokratických princípoch.


4. BKP sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.


5. BKP  je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Basketbalový klub Pezinok, L. Novomeského 20, 902 01  Pezinok.


6. BKP tvoria jeho družstvá. Do  BKP môžu vstúpiť i ďalšie iné záujmové skupiny, ktoré požiadajú o prijatie. O ich prijatí rozhoduje členská schôdza.

 

 

 

 

 

 

7. Všetky základné zložky /družstvá/ BKP majú rovnaké práva a povinnosti.

Článok 2

Hlavné úlohy

 

 

1.BKP sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.


2. BKP vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na svoju činnosť.

Článok 3

Členstvo

 

 

 

1. Členstvo môže byť

-individuálne
-čestné

2. Individuálne členstvo v BKP je dobrovoľné. Členom sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník, ak súhlasí s týmito stanovami.

O prijatí rozhoduje výbor BKP

3. Dokladom o členstve je písomné potvrdenie členstva. Jeho platnosť je podmienená zaplatením klubových príspevkov za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12.

 

4. Individuálne členstvo zaniká na základe oznámenia, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností, alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v BKP. O vylúčení rozhoduje členská schôdza.

5. Člen BKP má právo:

- zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub, alebo záujmov všetkých športových, turistických a kultúrno-spoločenských akcií organizovaných BKP.
- zúčastňovať sa členských schôdzí
- zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť
- dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď
- mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 15 rokov

 

6. Člen BKP ma povinnosti: - dodržiavať stanovy BKP, na ich základe vydané vnútorné

 

 

 

 

 

 

predpisy, plniť úlohy
- podieľať sa na činnosti klubu, ktorého je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
- chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok BK
- riadne a včas platiť klubové a iné schválené príspevky a poplatky

7. Čestné členstvo môžu orgány BKP udeliť jednotlivcom a kolektívom za osobitné zásluhy o rozvoj BKP .

 

 

Článok 4

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

 

 

 

1. BKP sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré vydávajú štátne zákonodarne orgány a orgány v oblasti telesnej kultúry.

2. Výbor BKP chráni záujmy členov klubu vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším inštitúciám.

3. Výbor BKP podľa podmienok a potrieb si po schválení členskej schôdze vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok BK.


Článok 5

Orgány

 

 

1. Najvyšším orgánom BKP je členská schôdza. Koná sa aspoň raz za rok.

2. Členská schôdza prerokováva všetky základné otázky činnosti BKP:
- uznáša sa o vzniku BKP, názve a symbolike, ako i o zániku a určení likvidátora
- schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy BKP
- prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu revíznej komisie
- volí výbor BK a revíznu komisiu
- rozhoduje o vylúčení člena z BKP v prípade, že jeho činnosť je v rozpore so stanovami klubu
- je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výboru BKP, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami BKP

 

- je odvolávajúcim orgánom v disciplinárnom konaní.
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak sa nedohodne inak.

3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť BKP výbor. Počet členov a spôsob voľby jeho zastúpenia stanoví členská schôdza. Výbor sa skladá vždy z predsedu, podpredsedu a hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanový výbor BKP.

4. Výbor zabezpečuje činnosť svojich členov a družstiev. Predseda alebo podpredseda zastupuje BKP na rokovaniach so štátnymi, telovýchovnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami. Výbor BKP organizuje podnikateľskú a hospodársku činnosť za účelom získania vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov pre rozvoj klubu.

 

5. Menom BK sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda a podpredseda BK. Predseda a podpredseda konajú spoločne . Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.                                                             Článok 6

         Revízna komisia

 

 

1.Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju členská schôdza. Vykonáva revízie hospodárenia BK a o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov BKP s hlasom poradným.


                                                    Článok 7

Majetok a hospodárenie

 

1.BKP má vo vlastníctve hnuteľný potrebný majetok na zabezpečenie vlastnej činnosti.
Užíva  na základe zmluvných vzťahov štátny, obecný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s nim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade i s vlastnými pravidlami .

 

2.Členská schôdza môže rozhodnúť o povinnosti každého člena uhradiť členský príspevok. Členská schôdza  zároveň určí jeho výšku a formu a spôsob jeho úhrady. V prípade prijatia nových členov združenia členská schôdza rozhodne o povinnosti nového člena uhradiť členský príspevok.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom účte  v jednom peňažnom ústave, pokiaľ osobitný právny predpis neustanoví inak alebo pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.

 

4. Všetky finančné prostriedky vložené, prevedené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté združením, sú majetkom združenia.

 

5. Orgány združenia sú povinné majetok združenia (ktorý má združenie vo vlastníctve alebo v užívaní), chrániť a účelne využívať na dosiahnutie cieľov združenia.  

 

6. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za tým účelom združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.

 

7. Združenie ako právnická osoba vlastní majetok, ktorý sa tvorí z :

 - peňažných príspevkov členov združenia (členské príspevky ročné a príspevky na úhradu tréningov) – výška týchto príspevkov sa stanoví členskou schôdzou.)

 -nájmu a predaja majetku vo vlastníctve združenia,

 -úrokov na bežnom účte,

 -   príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv združenia,

 -  darov, dotácií a iných príjmov združenia.

 

8. S majetkom združenia sú oprávnené nakladať orgány združenia v rozsahu určenom v týchto stanovách.

 

9. Jednotlivým oddielom združenia môže byť majetok združenia zverený do užívania, resp. do správy, pokiaľ ho oddiel bezprostredne potrebuje k zabezpečeniu svojej činnosti.

 

 

 

 

Článok  8

                                              Zrušenie a zánik združenia

 

 

 1.Združenie zaniká

a)    dobrovoľným rozpustením združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze, alebo  

b)    zlúčením  združenia s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze, alebo

c)    právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o jeho o rozpustení.  

 

2. O zrušení (zániku) združenia podľa odseku 1 písm. a) a b) rozhoduje členská schôdza. Na prijatie rozhodnutia členskej schôdze podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.

 

3. Ak pri zániku združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia združenia (majetkové vysporiadanie)

a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia.  Spôsob majetkového vysporiadania určí členská schôdza, ak osobitný zákon neurčuje inak. 

 

 

 

 

Článok 9

 

                                                Záverečné ustanovenia

 

 

 

1.Tieto stanovy schválila členská schôdza  23.05.2011 Ich výklad vykonáva výbor BKP. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a predpismi telovýchovných združení, ktorých je BKP členom.

 

V Pezinku 23.05.2011

 

 

Naši sponzori